หลักสูตร การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย 

เป็นรายวิชาที่มีอยู่แล้ว แต่มีนักศึกษามาลงซ้ำ จึงอยากให้แยกออกเป็นชั้นเรียนของ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 ค่ะ

เป็นวิชาในหลักสูตร นวัตกรรมการท่องเที่ยว สาขาบริหารธุรกิจ คณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย