เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มข. แต่เป็นวิชาเลือกของคณะสาธารณสุขฯ มข.