รหัสวิชา ท 33102  รายวิชาภาษาไทย 6   

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 – 6/6  ประเภทวิชาพื้นฐาน 

สอนโดย อาจารย์ชญานิศวร์  หลานวงศ์