ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : NU112205
version : 1
ชื่อวิชา : การพยาบาลสุขภาพเด็ก 1
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : กฎหมายและนโยบายสุขภาพเด็ก ทฤษฎี แนวคิดในการดูแลสุขภาพเด็ก การประเมินพัฒนาการเด็ก ปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมที่พบบ่อยในแต่ละช่วงวัย การพยาบาลเด็กอย่างเป็นองค์รวม การสร้างเสริมสุขภาพการปรับพฤติกรรม การป้องกันโรคในเด็กและวัยรุ่น ภูมิคุ้มกันโรค โภชนาการในเด็ก การเล่นตามพัฒนาการ อุบัติเหตุและสารพิษ การให้ความรู้และคำแนะนำล่วงหน้าในการเลี้ยงดูเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Law and child health policies, theories, concepts in caring of child health. Assessment of child development, common health and behavioral problems in each development stage, pediatric holistic nursing care, health promotion, behavioral modification,play, disease prevention in children and adolescents, immunization, nutrition in children, accident and poisoning, anticipatory, guidance for child rearing to promote growth and development in children