ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : NU113213
version : 1
ชื่อวิชา : กระบวนการวิจัยและการใช้ประโยชน์การวิจัย
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดและหลักการวิจัยทางการพยาบาล ระเบียบวิธีวิจัย การเขียนและเผยแพร่งานวิจัย จริยธรรมการวิจัย การประเมินและการสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์จากงานวิจัย การใช้ประโยชน์การวิจัยทางการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts and principles of research in nursing, research methodology, research publication and dissemination , research ethics, evaluation and synthesis on research evidence, nursing research utilization and evidence-based nursing practice