เทคนิคในการปฏิบัติการทางเอนไซม์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาใน TE023 402 เช่น การผลิตเอนไซม์จากแบคทีเรีย ยีสต์ หรือ รา การทำเอนไซม์ให้บริสุทธิ์บางส่วน การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ การตรึงเอนไซม์ หรือเซลล์