การสอบกลางภาครายวิชา 364214 : ปรสิตวิทยาสำหรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์

ข้อสอบกลางภาคปลาย  ปีการศึกษา  2565

สอบวันจันทร์ ที่  15  พฤษภาคม 2565    

ข้อสอบภาคทฤษฏี จำนวน 77 ข้อ  (MCQ: 5 ตัวเลือก)  เวลา 08.30 - 12.00  น.  

ข้อสอบภาคปฏิบัติการ จำนวน 40 ข้อ (ข้อสอบเติมคำ 1  ข้อ มี 2  ข้อย่อย) เาลา 13.00 - 16.00 น.