ตระหนักถึงความปลอดภัยในการเกิดอัคคีภัยความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเกิดอัคคีภัยและการป้องกันอัคคีภัย ระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคารสูง ระบบตรวจจับอัคคีภัย ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิงแบบมือถือ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบกระจายน้ำดับเพลิง ระบบดับเพลิงแบบฉีดท่วม ระบบสารสะอาดดับเพลิง ระบบควบคุมควันไฟ ทางหนีไฟในอาคาร หลักของอัคคีภัยอุตสาหกรรมมาตรฐาน NFPA, FM และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอัคคีภัย ซ้อมแผนฉุกเฉิน และการสำรวจระบบดับเพลิงในอาคาร

Fire safety awareness, knowledge of fire theory and fire protection, fire protection system in high building, fire detector, fire alarm, fire extinguisher, automatic fire system, sprinkler, total floodingsystem, clean agent system, smoke control, fire exit, principle of industrial fire, National Fire Protection Association (NFPA), Factory Mutual (FM) and legislation of fire protection emergency fire fighting plans and survey fire protection in building.