รายวิชาปรสิตวิทยาพื้นฐานสำหรับเวชนิทัศน์

สำหรับนักศึกษาเวชนิทัศน์ ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์