รายวิชา 517401 Occupational Medicine สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเอกคูู่-วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์รับผิดชอบวิชา คือ รองศาสตราจารย์ ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์