*****ประกาศการสอบปลายภาค รายวิชา 517402***** 
ข้อสอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 
ข้อสอบรายวิชา  517 402  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Legislation)
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-15.00 น.
คะแนนเต็ม 80 คะแนน
สำหรับ นักศึกษาหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอก อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ชั้นปีที่ 3


คำชี้แจ้งการสอบ
1. ข้อสอบมี 2 ตอน
ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำนวน 15 ข้อ (15 คะแนน) ทำลงในกระดาษคำตอบใน Platform KKU exam
ตอนที่ 2 แบบอัตนัย 3 ข้อ (65 คะแนน) ทำลงในกระดาษคำตอบใน Platform KKU exam
2. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ ตั้งแต่ 13.00-15.00 น. (2 ชั่วโมง)
3. ห้ามแคปรูปภาพข้อสอบออกเผยแพร่เด็ดขาด
4. นักศึกษาสามารถ open-sheet & open-internet เพื่อสืบค้นกฎหมายได้ 
5. ห้ามส่งข้อสอบผ่านแชทให้กันเด็ดขาด
6. ห้ามทุจริต ในกรณีการทุจริตใดๆ ให้ปรับตกทันที
 กติกาการสอบ
1. ให้นักศึกษาเปิดกล้องติดตามการทำข้อสอบของตนเอง ตลอดเวลาการทำข้อสอบ
2. ให้นักศึกษาตั้งกล้องในตำแหน่งที่สามารถมองเห็น อริยบทการทำงานข้อสอบได้ชัดเจน
3. ให้ นศ เข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ 15 นาทีเพื่อเช็กชื่อสอบ หากเข้าช้าเกิน 15 นาที หรือ 13.15 น. ถือว่าขาดสอบทันที
 3. หากไม่ทำตามกติกาข้างต้น ทำพฤติกรรมส่อแววทุจริต โดยเจตนา หรือกรณีการทุจริตใดๆ ให้ปรับตกทันที

link zoom ห้องสอบออนไลน์

Kodchakorn Uengchuen is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Join Zoom Meeting
https://kku-th.zoom.us/j/92548798562?pwd=VVFFVFZEM0U2TVhjTE1aVG5CRE02UT09

Meeting ID: 925 4879 8562
Passcode: 375954

หมายเหตุ แจ้งเพื่อทราบเกณฑ์การให้คะแนนข้อเขียน การ copy วางเยอะๆ ไม่ได้หมายความว่าจะได้คะแนนมาก นักศึกษาต้องเชื่อมโยงจากโจทย์ให้เป็น