โครงสร้างและหน้าที่ของจีโนมและอาร์เอ็นเอในจุลินทรีย์ การสังเคราะห์โปรตีน พันธุศาสตร์ของแบคทีเรีย พันธุศาสตร์ของเชื้อรา พันธุศาสตร์ของแบคเทอร์โอฟาจและไวรัสการกลายและการซ่อมแซมดีเอ็นเอที่เสียหาย วิศวกรรมพันธุศาสตร์และการประยุกต์ เรื่องใหม่ๆ ในด้านพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์