ระบบการเมืองเฉพาะประเทศเชิงเปรียบเทียบและการใช้อำนาจ นโยบายอุตสาหกรรมและวิธีการพัฒนา ทัศนคติต่อการปฏิสัมพันธ์ต่อโลก ปัจเจกนิยมกับคติรวมหมู่ จริยศาสตร์สังคม อิทธิพลของศาสนา

Selected countries' political systems, comparation the exercise of power, industrial policies and approach to development, attitudes towards interactions with the world, individualism vs. collectivism, social ethics and religious influences