ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : NU113214
version : 1
ชื่อวิชา : การพยาบาลสุขภาพเด็ก 2
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การพยาบาลเด็กเจ็บป่วย ตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยรุ่น ที่เจ็บป่วยในระยะฉุกเฉิน วิกฤต เฉียบพลัน และเรื้อรัง ในระบบต่าง ๆ ของร่างกายอย่างเป็นองค์รวม เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก โรคอุบัติใหม่ที่มีความสำคัญในเด็ก รวมถึงเทคโนโลยีการรักษาพยาบาลที่ทันสมัย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Pediatric nursing care form birth to adolescence in emergency, critical, acute and chronic illness of body system, emphasized on holistic nursing care and family-centeredcare, body of knowledge regarding common disease in childhood, non-communicable disease and emerging diseases in children, including new knowledge and technology for treatment and nursing care