NU 113 212    การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาล  Basic Medical Care for Nurses 2 (2-0-4)

บทบาทและหน้าที่ของพยาบาลในการรักษาโรคเบื้องต้นตามข้อกำหนดการรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค สำหรับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ตามกลุ่มอาการที่พบบ่อยในชุมชน การให้คำแนะนำ  ปรึกษา ส่งต่อ แนวคิดหลักการและการจัดการอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินในสถานบริการสุขภาพปฐมภูมิ