ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : MD621312
version : 1
ชื่อวิชา : จุลชีววิทยาสำหรับพยาบาล
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความรู้พื้นฐานทางจุลชีววิทยาและอิมมูโนวิทยา เชื้อแบคทีเรีย เชื้อราและไวรัสที่ก่อโรคในคน การเก็บสิ่งส่งตรวจ บทบาทของจุลินทรีย์ต่อการสาธารณสุข
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Fundamental knowledge in microbiology and immunology. Pathogenic bacteria, fungi and viruses. Collection and handing of specimens. Role of microbes in public welfare.