การตลาดการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการขั้นแนะนำ สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวางแผนการตลาดการท่องเที่ยวและการบริการการวิเคราะห์ตลาดการท่องเที่ยวและการบริการ ส่วนประสมทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การวางตำแหน่งทางการตลาด ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และกรณีศึกษา