ความสำคัญของธุรกิจการจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการแสดงสินค้า องค์กรที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจการจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการแสดงสินค้า บทบาทของผู้จัดการประชุมและการแสดงสินค้ามืออาชีพ สถานที่สำหรับการจัดประชุมและการแสดงสินค้า การตลาดสำหรับธุรกิจการจัดประชุมและการแสดงสินค้า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการแสดงสินค้า และกรณีศึกษา