ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเมินโอกาสทางธุรกิจของประเทศเพื่อนบ้าน โดยพิจารณาทั้งในส่วนของ ประวัติศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง และสังคม รวมไปถึงการศึกษาถึงเงื่อนไขและกฎหมายการลงทุน นอกจากนี้ยังเน้นการเข้าไปทำความรู้จักกับผู้นำทั้งทางด้านการเมืองและด้านธุรกิจในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อให้เกิดสายสัมพันธ์ที่ดี