ฝึกงานในการจัดท่าและเทคนิคการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยทั่วไปส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ได้แก่ กะโหลก
ศีรษะและช่องโพรงจมูก กระดูกรยางค์ส่วนบนและล่าง กระดูกสันหลัง ทรวงอก ช่องท้อง ระบบขับถ่าย
ปัสสาวะและฟัน การป้องกันอันตรายจากรังสี การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพทางรังสีวินิจฉัย