แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพผู้ใหญ่ พัฒนาการในวัยผู้ใหญ่ การพยาบาลอย่างเป็นองค์รวมและการสร้างเสริมสุขภาพในผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ที่มีปัญหาการเจ็บป่วยเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง และการฟื้นฟูสภาพที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่พบบ่อย