รหัสวิชา : 263115
version : 1
ชื่อวิชา : เพศศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเพศ ในด้านชีววิทยา สุขวิทยาและสังคมวิทยา ปัญหาและความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศ แนวโน้มในการจัดการเรียนการสอนหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการสอนเพศศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : To study sex in terms of biological, hygienic, and social aspects, sexual problems and misconceptions, as well as principles and teaching sex education in schools