ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : EN242202
version : 1
ชื่อวิชา : เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : อุปกรณ์การวัดและการควบคุมขั้นแนะนำ การวัดการไหล การวัดระดับ การวัดอุณหภูมิ การวัดความดัน เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ในงานเกี่ยวกับความปลอดภัย การประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ ระบบ SCADA ขั้นแนะนำ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Introduction to measurement and control devices, flow measurements, level measurements, temperature measurements, pressure measurements, safety sensors and transducers, sensors and transducers applications, introduction to