BS954481LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี, การจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)