นศ ที่ใช้สอบในรายวิชานี้คือนักศึกษาที่ติดโควิดหรือเสี่ยงสูงทั้หมด 10 คน จากนักศึกษาทั้งหมด 62 คน

โดยมีรายชื่อ ทั้ง 10 คน ดังนี้ ที่จะใช้เข้าสอบ คือ

1. เฉลิมศักดิ์ วุฒา  603130015-8

2.เตชินท์ บุญทรง 603130022-1

3.พนิตตา แผ้วพลสง 603130031-0

4. ภาคภูมิ  บึดชัยภูมิ 603130033-6 

5.มนัสดานันท์ กันยารัตน์ 603130034-4

6.วิศรุต จรรยาวดี 603130039-4

7.โสภิดา ดีสมุทร 603130046-7

8. ยศพนธ์ รุจิวราภรณ์ 603130060-3

9. นุสรียา นุ้ยเด็น 603130061-1

10. ณัฐพงษ์  เจนเขตการ 603130066-1