รหัสวิชา : NU127102

version : 2

ชื่อวิชา : การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล

คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดและหลักการวิจัยทางการพยาบาล การทบทวนวรรณกรรมแบบบูรณาการ การออกแบบการวิจัยทางการพยาบาล การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทางการพยาบาล การวิเคราะห์ข้อมูล จริยธรรมการวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัย การใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาลและการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ การประเมินคุณค่าและการสังเคราะห์งานวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts and principles of research in nursing, integrative literature review, research designs in nursing, development of nursing research instrument, data analysis, research ethics, research dissemination, research utilization in nursing and evidence-based nursing practice, research appraisal and synthesis, writing of research proposal