การฝึกทักษะทางคลินิกในการซักประวัติ การตรวจ การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา และการป้องกันโรคทางด้านอายุรกรรมการฝึกทักษะทางด้านศัลยกรรม ที่เน้นการตรวจวินิจฉัยทั่วไป ร่วมกับการฝึกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีในโรงพยาบาลสัตว์ การวางแผนการรักษา และ การฝึกทักษะการทำศัลยกรรม สูติกรรมและรังสีวินิจฉัย การฝึกทักษะการตรวจ การวินิจฉัยโรคทางด้านชันสูตร