บทนำ การฝึกปฏิบัติการตรวจร่างกายทางคลินิก การพยากรณ์โรคและการรักษา การควบคุมและป้องกันโรค ด้านต่าง เช่น อายุรกรรม วิทยาการสืบพันธุ์ ศัลยกรรม เป็นต้น สรุปการเรียนการสอน Introduction, practices in the process of clinical examination, prognosis, treatment, control and prevention, theriogenology,  and surgery in  the veterinary teaching hospital and in the field, conclusion of the course.