คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : เทคนิคการสำรวจ การกำหนดตำแหน่งและการออกแบบเส้นทาง โค้งทางราบและโค้งทางดิ่ง งานดิน การวางแนวเส้นทาง การสำรวจเพื่อการก่อสร้างเส้นทาง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมสิทธิ์ที่ดิน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Surveying techniques, route location and design, horizontal and vertical curves, earthwork, alignment layout, route construction survey, legal of property