PH517715 :: สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและการประเมินการสัมผัส

สำหรับนักศึกษา วทม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่  1 ภาคปกติ และโครงการพิเศษ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม ขอนแก่น

อาจารย์รับผิดชอบวิชา รศ ดร สุนิสา ชายเกลี้ยง

คณะสาธารณสุขศาสตร์

email:csunis@kku.ac.th