วิชากุมารเวชศาสตร์ เป็นรายวิชาของคณะแพทยศาสตร์ ชั้นคลินิก (ชั้นปีที่ 4-6)
การสอบจะมีทั้งหมด ปีการศึกษาละ 8 ครั้ง (midterm 4 ครั้ง และ final 4 ครั้งต่อปีการศึกษา)