เพื่อใช้ในการสอบภาคปฏิบัติในรายวิชา MD 532 113 Gastrointestinal system ในเรื่องของภาควิชาพยาธิวิทยา จุลชีวิวิทยา และปรสิตวิทยา