แนวคิดและตรรกวิทยาในการวิจัยทางกิจการสาธารณะ การกำหนดประเด็นปัญหาและวัตถุประสงค์การวิจัย การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ในอดีต การออกแบบการวิจัย การวิจัยเชิงทดลองภาคสนาม ขั้นตอนในการวิจัย แหล่งข้อมูลและกลุ่มเป้าหมาย การสร้างเครื่องมือและการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงาน การนำผลการวิจัยไปใช้ในการกำหนดนโยบายและการบริหาร