เป็นรายวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ EXOTIC ANIMAL และ WILDLIFE MEDICINE