เป็นวิชาที่ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับสัตว์น้ำ สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ และสัตว์ป่า