แบบทดสอบรายวิชา GE341512: ABCD for All Professions
สำหรับ กลุ่ม 1, 2 และ 3 คณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย