การบังคับสัตว์ การตรวจประวัติสัตว์ การตรวจร่างกายสัตว์ การเก็บตัวอย่าง การทดสอบโรค การตรวจและแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การศัลยกรรม การรีดน้ำเชื้อและการตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในระดับรายตัวและระดับฝูง สรุปการเรียนการสอน

Animal restraint, history taking, physical examination, sample collection, disease testing, laboratory testing and interpretation of the results, surgery, semen collection and quality control, collection and interpretation of data at the individual and herd level, conclusion