พื้นฐานวิชาชีพบังคับสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรนานาชาติ