ใช้สำหรับการจัดสอบ KKU ICEM 2023 เป็นการจัดสอบภายนอก
รศ. พญ. แพรว โคตรุฉิน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ (kpraew@kku.ac.th)