สำหรับสอบนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3
สำหรับสอบประเมินความรู้ความสามารถก่อนขึ้นเรียนชั้นคลินิกสำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์
สำหรับสอบวันที่ 25 มีนาคม 2566