สอบในหัวข้อ
1. MOSFET  Amplifier : ac 
2. BJT Amplifier: ac