สอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก Part MCQ ปีการศึกษา 2565 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5

สถานที่สอบ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3, 5 และ 6 สอบวันที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 08.30 - 16.00 น.