รหัสวิชา หลักสูตรใหม่ ปี 2566 แทนวิชา 717431 อายุรศาสตร์ทั่วไปทางสัตวแพทย์ แต่ยังมีนักศึกษาหลักสูตรเก่าอีก 2 secs ที่ยังใช้รหัสวิชาเดิมอยู่นะคะ 717 321 ปกติ จำนวน 3 คน และ 717 321 พิเศษ จำนวน 1 คน