การศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 3