รหัสวิชา : IN752202
version : 1
ชื่อวิชา : การเคลื่อนที่กับการท่องเที่ยว
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนที่ กับการท่องเที่ยว เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเดินทางท่องเที่ยว การเคลื่อนที่ในเมือง ผลกระทบของการเดินทางท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมกับการเคลื่อนที่ ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ประเด็นสำคัญในการเคลื่อนที่กับการท่องเที่ยว
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Basic knowledge of human mobility, relationship between mobility and tourism, tourism transport technology and innovation, urban mobility, impacts of transportation for tourism, environment and mobility, transport related public and private sectors, special issues in tourism mobility