ต้องการเปิดสอบเฉพาะส่วนของ อ.กชกร สำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 5 ที่ลงทะเบียนปีการศึกษา 2566