การตอบแข่งขันทางวิชาการ สำหรับนักเรียนภายนอกที่สมัครเข้าแข่ง
วันที่ 22 ตุลาคม 2566 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น