แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับท้องถิ่น ความสัมพันธ์โครงสร้างอำนาจระหว่างการเมืองและการบริหารในระดับรัฐและระดับท้องถิ่น กระบวนทัศน์ใหม่และยุทธศาสตร์ของการบริหารปกครองท้องถิ่น กระบวนการบริหารปกครองท้องถิ่นที่เน้นผลงานคุณภาพการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองท้องถิ่น บทบาทของภาคพลเมืองในการบริหารปกครองท้องถิ่น