Biochemistry for Nurses MD631312

 smile Welcome to Biochemistry for Nurses smile 

วัน/เวลาเรียน: พุธ (10.30-12.00 น.)
ห้องเรียน:   อาคาร Nu6 ห้อง Nu 6706  คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ประจำวิชา: ผศ. อุบล ชาอ่อน และ อ. สุกัญญา เลือง
Email : ubocha@kku.ac.th & sukany@kku.ac.th