รหัสวิชา : MD662304
version : 1
ชื่อวิชา : เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล 2
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยาในกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ ยาต้านจุลชีพ ยารักษาโรคจากปรสิต ยารักษาโรคมะเร็ง ยาที่ใช้ในระบบทางเดินอาหาร ยาแก้ปวดและยาต้านอักเสบ ยาที่ใช้ในระบบประสาทกลาง รวมทั้งพิษวิทยาของสารพิษในสิ่งแวดล้อม
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Pharmacokinetics and pharmacodynamics of antimicrobial drugs, cancer chemotherapeutic agents, drugs in the treatment of gastrointestinal diseases, drugs acting on central nervous system, analgesics and antiinflammatory agents and toxicology of environmental toxicants.